Odstranitev obvoda s temperaturnimi senzorji

Nuklearna elektrarna Krško je tlačnovodna elektrarna z dvema krogoma reaktorskega hladila, ki jo je dizajniralo podjetje Westinghouse. Temperatura v krogih reaktorskega hladila se meri z visokokakovostnimi uporovnimi temperaturnimi detektorji. Podatek o temperaturi se nato posreduje v nadzorno-zaščitni sistem tipa Westinghouse ACS 7300, ki se nahaja v glavni kontrolni sobi.

Sipro je sodeloval z Westinghouseom pri predelavi prvotnega sistema meritev temperatur z ozkim območjem meritve, ki je nameščen v Nuklearni elektrarni Krško,s čimer smo prispevali k posodobitvi in razvoju elektrarne. Zgodovinski pregled pokaže, da so bile zgodnje tlačnovodne elektrarne zgrajene na predpostavki, da je temperatura hladila uniformna povsod po preseku cevi in da naj bi zadostovala meritev samo v eni točki.

Učinki temperaturne stratifikacije so bili prepoznani v poznih 60-tih letih prejšnjega stoletja. Ugotovljeno je bilo nepopolno mešanje in različne temperature hladila ob izstopu iz reaktorja. Lokacija meritve temperature je postala pomembna. Za rešitev tega problema so si zamislili temperaturne obvode in vanje prestavili temperaturne detektorje. Čez čas so obratovalne izkušnje pokazale, da ima tudi ta koncept težave.

Velja izpostaviti predvsem dve težavi. Prva pomeni okvaro v obvodnem cevovodu, ki pomeni puščanje hladila in nujno zaustavitev elektrarne, ki je draga. Druga težava je nabiranje radioaktivnih usedlin v obvodnih cevovodih in posledično ogrožanje zdravja vzdrževalnega osebja.

Westinghouse je dobil pogodbo, da posodobi omenjeni sistem v Nuklearni elektrarni Krško. Njihova vizija je bila odstranitev obvodnih cevovodov in vstavitev temperaturnih tipal neposredno v cevovode reaktorskega hladila. S tem so se odpravila povezana obratovalna in vzdrževalna tveganja ter nabiranje radioaktivnega mulja v ceveh. S povečanjem števila temperaturnih tipal je sistem 7300 pridobil na redundantnosti, območju obratovanja in stabilnosti.

Čeprav je sistem 7300 še dediščina iz 70-ih let prejšnjega stoletja, je vseeno varnostno certificiran in zanesljiv analogni računalnik. V rabi je še vedno v veliko jedrskih elektrarnah in Westinghouse še vedno nudi podporo za ta sistem. Spremembe sistema, kot je bila narejena v Krškem, ni Westinghouse naredil še na nobeni drugi jedrski elektrarni z dvema krogoma, zato je le-ta pomembna referenca v tej kategoriji elektrarn. Sipro inženiring je bil zadolžen za podrobne obhode na terenu, beleženju in ugotavljanju trenutnega stanja sistemov, stavb in komponent (npr. strojne komponente, cevovode, gradbene komponente, kabliranje, ipd.).

Naši inženirji so pregledali lokacije v reaktorski stavbi, pomožnih objektih in glavni kontrolni sobi, kjer se nahaja sistem 7300. Pomembna točka v planu projekta je bila predaja projektne dokumentacije naročniku pred samo izvedbo. V tej dokumentaciji so bili dokumenti za pridobivanje obratovalnih dovoljenj, tehnični opisi, analize, seznami potrebnih materialov in komponent, instalacijska in testna navodila ter več kot 600 podrobnih tehničnih risb.

kabelske-cevi-nek

Slika: Detajli kabelskih cevi za NEK

Sipro je projektiral kabelske trase za nove temperaturne detektorje, ki potekajo od lokacij ob glavnih cevovodih hladila do glavne kontrolne sobe. Podrobnosti kabelskih cevi, ki smo jih projektirali ob enem izmed cevovodov se vidijo na zgornji sliki. Koncept tras upošteva vse potrebne jedrske standarde in tehnične zahteve glede pogojev varnosti in seizmične stabilnosti.

Ko so Nuklearno elektrarno Krško ustavili, so pričeli z montažnimi deli. Naši inženirji so sodelovali pri izvajanju sprememb v elektrarni in pri reševanju težav, ki so se pojavile v zadnjem hipu. Po tem smo se udeležili zagona, izdelali dokumentacijo izvedenih del in pripravili zaključek projekta. Elektrarna spet deluje s 100 % močjo.

 

Vodja projekta: Mladen Debeljak, univ.dipl.inž.str.