TEŠ6 – PGD za črpališče surove vode, pripravo hladilne vode, vzporedno filtracijo in pretakališče, skladišče ter črpališče raztopine amoniaka

Sipro inženiring je sodeloval pri projektiranju 600 MWe bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Izdelal je načrte strojnih inštalacij, tehnologije in strojne opreme ter načrte električnih inštalacij in elektro opreme za sledeče tehnološke sklope:

 •           črpališče surove vode
 •           pripravo tehnološke hladilne vode
 •           vzporedno filtriranje hladilne vode
 •           pretakališče, skladišče in črpališče raztopine amoniaka

Črpališče surove vode se nahaja ob reki Paki. Projektirana kapaciteta novega črpališča za TEŠ6 je 1.500 m3/h. Tehnološka voda se črpa iz Pake, v primeru premajhnega vodostaja pa iz Družmirskega jezera.

V novem črpališču je sledeča oprema:

 •           mehanski zapornici
 •           ventili na dovodu rečne vode
 •           rotacijsko sito kapacitete 1.500 m3/h
 •           črpalki za dovod vode v novo dekarbonizacijo
 •           črpalki za oskrbovanje tehnoloških porabnikov
 •           črpalki za izpiranje rotacijskega sita
 •           črpalki za vračanje vode od izpiranja rotacijskih sit
 •           merilna in elektro regulacijska oprema
 •           električno napajanje in razvod do porabnikov 

 

SLIKA tes

 Slika 1: Reaktor

Priprava tehnološke hladilne vode ima kapaciteto 1.200 m3/h in deluje po postopku dekarbonatizacije z dodajanjem:

 •           apnenega mleka v koncentraciji 8 % (doziranje v reaktor)
 •           železovega trikolorida (4 % FeCl3, doziranje v reaktor)
 •           polielektrolita (doziranje v reaktor)
 •           polielektroliata (doziranje za usedalnikom in pred centrifugo)
 •           stabilizatora trdote (doziranje v cevovod hladilne vode)
 •           bio dispergator (doziranje v cevovod hladilne vode).

Glavne tehnološke komponente postrojenja za dekarbonatizacijo so:

 •           reaktor
 •           usedalnik
 •           bazen dekarbonatizirane vode
 •           bazen očiščene vode
 •           dozirna postaja FeCl3
 •           dozirna postaja polielektrolita 1
 •           dozirna postaja polielektrolita 2
 •           dozirna postaja stabilizatorja trdote
 •           dozirna postaja bio-dispergatorja
 •           dozirna postaja apnenega mleka (dozirni posodi in, črpalki in)
 •           centrifugi 1 in 2
 •           črpalke dekarbonatizirane vode
 •           črpalki vode za izpiranje
 •           črpalki blatne vode
 •           črpalke blatne vode
 •           črpalki očiščene vode
 •           drenažni črpalki
 •           merilna in elektro regulacijska oprema
 •           električno napajanje in razvod do porabnikov

Vzporedna filtracija omogoča filtracijo cca. 5 % hladilne vode skozi peščene filtre. Postrojenje vzporedne filtracije zajema:

 •           peščene filtre
 •           tri obtočne črpalke filtracije (hladilne vode skozi filtre)
 •           dve črpalki za izpiranje filtrov
 •           dve puhali za peščene filtre
 •           črpalka za vračanje vode od izpiranja
 •           pomožne sisteme
 •           merilno in elektro regulacijsko opremo
 •           električno napajanje in razvod do porabnikov

Za potrebe zniževanja dušikovih oksidov v izpustih dimnih plinov je uporabljena čistilna naprava s katalizatorjem (DeNOX reaktor), tako za blok 5, kot tudi za blok 6. Za potrebe katalitične reakcije se za postrojenje dovaja amoniačna voda. Predvidena je uporaba 25 % raztopine amoniaka, od 1500 do 2000 l/h, za  blok 5 približno 45 %, za novi blok 6 pa približno 55 %.

Glavni sklopi postrojenja so:

 •           vagonsko pretakališče (pretakalna ploščad z železniškim tirom, lovilna skleda, nadstrešnica, štiri roke za praznjenje, zaporne armature)
 •           kamionsko pretakališče (pretakalna ploščad z odvodom v lovilni bazen, nadstrešnica, priključek za praznjenje avtocisterne, priključek za praznjenje podzemnega drenažnega rezervoarja, fleksibilni cevovod)
 •           črpališče amoniačne raztopine (linija za praznjenje iz vagonskega ali kamionskega pretakališča, črpališče za napajanje potrošnikov z raztopino amoniaka, drenažni rezervoar 50 m3)
 •           nadzemni dvoplaščni rezervoar 1.000 m3 za skladiščenje amoniačne raztopine s priključki in ostalo opremo
 •           podzemni drenažni rezervoar za izpraznitev posameznih delov postrojenja
 •           merilna in elektro regulacijska oprema
 •           električno napajanje in razvod do porabnikov

Vodja strojno tehnološkega dela: Matjaž Pleteršek, univ.dipl.inž.str.

Vodja elektro dela: mag. Franc Katič, univ.dipl.inž.el.