Projekt PGD in PID za Kilolab (KRKA)

Za potrebe rekonstrukcije in dograditve objekta "Razvojni laboratoriji kemije - Kilolab" na prostoru "Sinteze 1" na lokaciji Krke v Novem mestu smo v Sipru izdelali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo. Prostorski koncept je temeljil na prizidku dimenzij cca. 8 x 17 m. Prizidek je izveden v treh nadstropjih, ki nivojsko sledijo sosednjemu s skupno pritlično etažo.

Na mestu, kjer se je porušil stari objekt Sinteze1, se je zgradil nov objekt za pilotno sintezo in razvojne laboratorije v štirih etažah:

 • pritličje - kota 0,0: pilotna sinteza, sušilnice, laboratoriji, skladišča kemikalij in pomožni prostori
 • 1. nadstropje - kota +3,85: pilotna sinteza, laboratoriji za povečavo tehnoloških postopkov, laboratorij za raziskave in optimiranje procesov, kabineti, prostor s kriostati in čajna kuhinja
 • 2. nadstropje - kota +7,25: pilotna sinteza, sintezni laboratorij, kabineti in pomivalnica
 • 3.nadstropje - kota +10,65: sintezni laboratorij, kabineti in sušilnica ter Ex strojnica
 • 4. nadstropje - kota +14,82: nova strojnica

Projekt strojnih instalacij objekta Kilolab je obsegal:

 • prostore recepturne linije v treh etažah (pilotna sinteza) na lokaciji obstoječe Sinteze 1
 • rekonstrukcijo prostorov v pritličju
 • prizidek z razvojnimi laboratoriji v treh etažah
 • rekonstrukcijo obstoječe strojnice v tretjem nadstropju
 • novo strojnico v četrtem nadstropju Predmet projekta PGD in PZI je bil:
 • izdelava načrta strojnih instalacij – pomožni in energetski ter čisti mediji
 • izdelava načrta strojnih instalacij - instalacije ventilatorskih klimakonvektorjev za ogrevanje in pohlajevanje posameznih prostorov 

Načrt strojnih instalacij – pomožni, energetski in čisti mediji ter ogrevanje in pohlajevanje zgradbe je bil sestavljen iz naslednjih sklopov:

 • razvod ogrevne vode 90/70°C
 • razvod hlajene vode7/13°C
 • razvod pare 3 bar
 • razvod komprimiranega zraka 8 bar
 • razvod vakuuma
 • razvod grelno hladilnega medija (-40 do +180°C)
 • razvod hladilne zanke za kriostate (15/50°C)
 • razvod pitne vode
 • razvod tople sanitarne
 • razvod demineralizirane vode
 • razvod dušika
 • razvod tehnoloških odtokov

shema_1.jpg

  Slika: Prikaz strojnih inštalacij

                                                                            Vodja projekta: Matjaž Pleteršek, univ.dipl.inž.str.