TP 110/10 kV Dolginovskaya, Vesnyanka, Petrovschina in Grushevskaya - Minsk - Belorusija

Podjetje Riko iz Ljubljane je po sistemu »ključ v roke« v Minsku v Belorusiji zgradilo  dve novi transformatorski postaji 110/10 kV (Dolginovskaya in Grushevskaya) ter rekonstruiralo dve transformatorski postaji 110/10 kV (Vesnyanka in Petrovschina). Sipro Inženiring je za podjetje Riko izvedel inženirska dela za elektro področje.

Sodelovali smo pri:

  •       postavitvi koncepta: ponudbena faza, faza pogajanj in zagovarjanje koncepta
  •       specifikaciji opreme
  •       procesu naročanja, dobavi testiranj in prevzemanju opreme
  •       pripravi dokumentacije
  •       spremljanju izdelave, montaže in zagonov objekta.

TP 110/10 kV Dolginovskaya in Vesnyanka skupaj sestavljata en LOT, TP 110/10 kV Grushevskaya in Petrovschina pa drugi  LOT.

Postaji istega LOT-a sta locirani nekaj kilometrov narazen in sta med sabo povezani s 110 kV visokonapetostnimi kabli. Vse kabelske povezave, vključno z zemeljskimi in gradbenimi deli so v sklopu navedenih projektov.

Povsem nova transformatorska postaja je TP Dolginovskaya (Slika 1). Sestavljena je iz 110 kV stikališča, transformacije 110/10 kV, 10 kV stikališča, sistemov vodenja, zaščite, meritev in komunikacij ter sistema lastne rabe. 110 kV stikališče je izvedeno v H stiku, z dvema vodnima poljema, dvema transformatorskima poljema in veznim poljem.

Slika 1

Slika 1: TP Dolginovskaya - zunanjost

Transformacija 110/10 kV je zagotovljena z dvema regulacijskima transformatorjema, vsak po 40 MVA. Vsak od transformatorjev ima po dve sekundarni navitji, vsakega z močjo 20 MVA (Slika 2).

Slika 2

Slika 2: Transformator v TP Dolginovskaya

Srednjenapetostno stikališče je sestavljeno iz štirih sekcij, ki skupno vsebujejo 56 enosistemskih 10 kV celic. Srednjenapetostni sistem je ozemljen preko transformatorja in ozemljilnega upora. Vsa oprema je vgrajena v zgradbo. Konfiguracijsko je TP Dolginovskaya podobna še TP Grushevskaya. Navedeni TP se med sabo razlikujeta po parametrih opreme, konfiguraciji 110 kV H stika, številu 10 kV celic in podobno. Obe postaji sta kompletno izvedeni v zgradbah približno kvadratnega tlorisa, dolžine in širine 40 do 45 m (Slika 3). Zgradbe in vsa z njimi povezana gradbena dela so prav tako v sklopu projekta. 

Slika 3

Slika 3: Dolginovskaya – 110 kV stikališče v zgradbi

Pri TP Vesnyanka gre za rekonstrukcijo, ki vsebuje dograditev 110 kV GIS stikališča in dograditev sekundarne opreme za namen napajanja TP Dolginovskaja iz 110 kV dela TP Vesnyanka.

Pri TP Petrovschina gre za rekonstrukcijo kompletnega stikališča 110/10 kV. Tu se poruši celotno staro 110 kV stikališče, ki je izvedeno v zunanji prostozračni izvedbi in se nadomesti z novim 110 kV GIS stikališčem z 20 polji, namestijo se 4 transformatorji 110/10 kV po 40 MVA, vgradi se 8 sekcij 10 kV celic, zamenja se kompletna sekundarna oprema. V sklopu rekonstrukcije je tudi nova zgradba, kjer je nameščena oprema z vsemi inženirskimi in gradbenimi deli, rekonstrukcija na vhodnem delu 110 kV daljnovodov, zamenjava opreme zaščite in komunikacij na drugih koncih daljnovodov, pa še zamenjava optike in nekaj stebrov na obstoječih 110 kV daljnovodih. Dela na TP Petrovschina se izvajajo tako, da je del postaje stalno v pogonu, kot je razvidno s slike 4. Pred pričetkom gradnje objekta je bilo potrebno urediti vsa začasna napajanja preko začasno vgrajene visokonapetostne opreme in začasno položenih 110 kV kablov. 

Slika 4

 Slika 4: Dela na TP Petrovschina

Petrovschina

Slika 5: TP Petrovschina

Rekonstruirana postaja Vesnyanka in nova postaja  Dolginovskaya sta uspešno v obratovanju od poletja 2012, postaji Petrovschina in Grushevskaja pa od poletja 2013.

Vodja projekta: mag. Franc Katič, univ.dipl.inž.el.