Zamenjava statorja glavnega generatorja v NE Krško

V sodelovanju s podjetjem Siemens smo pripravili projektno dokumentacijo za zamenjavo statorja glavnega generatorja v NE Krško, ki je bil zamenjan v remontu 2010. Generator je 4-polni sinhronski generator s cilindričnim rotorjem, prvotno izdelan v Westinghouse Electric Corporation leta 1977 in je v bil obratovanju od leta 1982.

K odločitvi za zamenjavo je pripomogla dotrajanost Thermalastic® izolacije statorskega navitja in pa iztekajoča se predvidena življenjska doba generatorja ob predvidenem podaljšanju obratovanja elektrarne. Nov stator (Slika 1) je bil zasnovan in izdelan v podjetju Siemens AG po tehnični specifikaciji naročnika.

slika1.jpg

Slika 1: Nov stator glavnega generatorja v NEK (remont 2010)

Obseg projekta je poleg vključitve novega statorja vključeval tudi spremembe na obstoječih generatorskih ter drugih podpornih sistemih. Izvedene so bile številne analize, kalkulacije in procedure, ki so potrdile, da je novi stator enakovredna zamenjava obstoječemu. Pomembnejše analize in kalkulacije, ki smo jih izvedli:

 •  dimenzioniranje električnih vodnikov,
 •  analiza transportne poti,
 •  analiza dodatne obremenitve temeljev in konstrukcije turbinske zgradbe,
 •  preračun podpor kabelskih polic in konduitov,
 •  protieksplozijska zaščita – analiza,
 •  dimenzioniranje podpor za GN cevovode,
 •  analiza dodatne obremenitve TC sistema,
 •  merilna in kontrolna lista.  

Naša odgovornost je bila tudi obravnavanje analiz, kalkulacij in študij, ki jih je za potrebe projekta izdelal oz. zagotovil naročnik:

 •  procedura za zamenjavo generatorja,
 •  kalkulacija generatorskih parametrov, karakteristik, dizajna,
 •  IPB študija,
 •  študija mehanskih obremenitev, stresa in raztezka,
 •  poročilo – projektantski pristop k izpolnitvi 40 letne življenjske dobe,
 •  torzijska študija,
 •  transformatorska študija,
 •  študija nastavitve zaščitnih parametrov generatorja in ostalih sistemov,
 •  kalkulacija nastavitve zaščitnih parametrov generatorja.

Na podlagi zaključkov preučene dokumentacije smo na osnovi izdelanih vhodnih podatkov ter projektnih zahtev pripravili kompletno projektno dokumentacijo po procedurah naročnika.

Vodja projekta: Andrej Avšič, univ. dipl. inž. el.