Izdelava modifikacijskega paketa za SW vtočni objekt in opremo

Modifikacija sistema varnostne oskrbovalne vode sodi v nabor ukrepov, ki so potrebni za odpravo posledic učinkov zvišanja nivoja reke Save zaradi izgradnje akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice. Zvišanje nivoja bo spremenilo možnost dostopa do opreme v vtočnem objektu NE Krško za potrebe pregledov in vzdrževanja. Sipro je projektiral potresno kvalificirane platforme za dostop do opreme in modifikacije podpornih sistemov protipožarnih črpalk (FP sistem) in črpalk bistvene oskrbovalne vode (SW sistem). Z modifikacijo se ob vertikalah  črpalk  vgradijo  specialna vodila, ki omogočajo izvlek in montažo črpalk v pogojih zvišanega nivoja vode. Dodatno so projektirane lestve za dostop na dno bazena v skladu s standardi zaščite pri delu. Projektirane so tudi dodatne remontne zapornice, ki bojo omogočale zajezitev in praznjenje prostora črpalk za dostop vzdrževanega osebja. Projekt je vključil varnostne analize, ki so bile potrebne za pridobitev dovoljenja s področja nuklearne varnosti. 

Vodja projekta: Mladen Debeljak, univ.dipl.inž.str.

Zamenjava napetostnih regulatorjev na DG1 in DG2

Za zagotavljanje stalnega izmeničnega napajanja ima NEK tri dizelske generatorje – dva od začetka obratovanja, vgradnja tretjega pa je bila zaključena med remontom 2012. Vsak izmed njih lahko ob prekinitvi povezave z elektroenergetskim omrežjem zagotovi električno energijo za delovanje varnostnih sistemov elektrarne. Za povečanje zanesljivosti delovanja se bo izvedla modifikacija posodobitve električne opreme na prvih dveh dizelskih generatorjih, s čimer se bo med drugim poenostavilo tudi vzdrževanje. Med remontom 2015 je bil posodobljen prvi dizelski agregat, med remontom 2016 pa drugi. 

Sipro je izdelovalec projektne dokumentacije, v kateri je bila detajlno obdelana zamenjava glavnih kontrolnih omar, obnova manjših krmilnih omaric pomožnih sistemov na samem agregatu in dodatne povezave na procesno-informacijski sistem NEK. Projektna dokumentacija vsebuje vse potrebne popise materialov, navodila in načrte za izvedbo modifikacije, modificirane postopke obratovanja in vzdrževanja, obdelani pa so tudi vplivi na ostale sisteme elektrarne.

dg1

Slika: Kontrolne omare dizel agregata 1

 

Vodja projekta: Matjaž Stanko, dipl.inž.el.

Odstranitev obvoda s temperaturnimi senzorji

Nuklearna elektrarna Krško je tlačnovodna elektrarna z dvema krogoma reaktorskega hladila, ki jo je dizajniralo podjetje Westinghouse. Temperatura v krogih reaktorskega hladila se meri z visokokakovostnimi uporovnimi temperaturnimi detektorji. Podatek o temperaturi se nato posreduje v nadzorno-zaščitni sistem tipa Westinghouse ACS 7300, ki se nahaja v glavni kontrolni sobi.

Sipro je sodeloval z Westinghouseom pri predelavi prvotnega sistema meritev temperatur z ozkim območjem meritve, ki je nameščen v Nuklearni elektrarni Krško,s čimer smo prispevali k posodobitvi in razvoju elektrarne. Zgodovinski pregled pokaže, da so bile zgodnje tlačnovodne elektrarne zgrajene na predpostavki, da je temperatura hladila uniformna povsod po preseku cevi in da naj bi zadostovala meritev samo v eni točki.

Učinki temperaturne stratifikacije so bili prepoznani v poznih 60-tih letih prejšnjega stoletja. Ugotovljeno je bilo nepopolno mešanje in različne temperature hladila ob izstopu iz reaktorja. Lokacija meritve temperature je postala pomembna. Za rešitev tega problema so si zamislili temperaturne obvode in vanje prestavili temperaturne detektorje. Čez čas so obratovalne izkušnje pokazale, da ima tudi ta koncept težave.

Velja izpostaviti predvsem dve težavi. Prva pomeni okvaro v obvodnem cevovodu, ki pomeni puščanje hladila in nujno zaustavitev elektrarne, ki je draga. Druga težava je nabiranje radioaktivnih usedlin v obvodnih cevovodih in posledično ogrožanje zdravja vzdrževalnega osebja.

Westinghouse je dobil pogodbo, da posodobi omenjeni sistem v Nuklearni elektrarni Krško. Njihova vizija je bila odstranitev obvodnih cevovodov in vstavitev temperaturnih tipal neposredno v cevovode reaktorskega hladila. S tem so se odpravila povezana obratovalna in vzdrževalna tveganja ter nabiranje radioaktivnega mulja v ceveh. S povečanjem števila temperaturnih tipal je sistem 7300 pridobil na redundantnosti, območju obratovanja in stabilnosti.

Čeprav je sistem 7300 še dediščina iz 70-ih let prejšnjega stoletja, je vseeno varnostno certificiran in zanesljiv analogni računalnik. V rabi je še vedno v veliko jedrskih elektrarnah in Westinghouse še vedno nudi podporo za ta sistem. Spremembe sistema, kot je bila narejena v Krškem, ni Westinghouse naredil še na nobeni drugi jedrski elektrarni z dvema krogoma, zato je le-ta pomembna referenca v tej kategoriji elektrarn. Sipro inženiring je bil zadolžen za podrobne obhode na terenu, beleženju in ugotavljanju trenutnega stanja sistemov, stavb in komponent (npr. strojne komponente, cevovode, gradbene komponente, kabliranje, ipd.).

Naši inženirji so pregledali lokacije v reaktorski stavbi, pomožnih objektih in glavni kontrolni sobi, kjer se nahaja sistem 7300. Pomembna točka v planu projekta je bila predaja projektne dokumentacije naročniku pred samo izvedbo. V tej dokumentaciji so bili dokumenti za pridobivanje obratovalnih dovoljenj, tehnični opisi, analize, seznami potrebnih materialov in komponent, instalacijska in testna navodila ter več kot 600 podrobnih tehničnih risb.

kabelske-cevi-nek

Slika: Detajli kabelskih cevi za NEK

Sipro je projektiral kabelske trase za nove temperaturne detektorje, ki potekajo od lokacij ob glavnih cevovodih hladila do glavne kontrolne sobe. Podrobnosti kabelskih cevi, ki smo jih projektirali ob enem izmed cevovodov se vidijo na zgornji sliki. Koncept tras upošteva vse potrebne jedrske standarde in tehnične zahteve glede pogojev varnosti in seizmične stabilnosti.

Ko so Nuklearno elektrarno Krško ustavili, so pričeli z montažnimi deli. Naši inženirji so sodelovali pri izvajanju sprememb v elektrarni in pri reševanju težav, ki so se pojavile v zadnjem hipu. Po tem smo se udeležili zagona, izdelali dokumentacijo izvedenih del in pripravili zaključek projekta. Elektrarna spet deluje s 100 % močjo.

 

Vodja projekta: Mladen Debeljak, univ.dipl.inž.str.

 

Izvedljivostna študija možnosti koriščenja toplote iz NEK

Osvetlitev meteorološkega stolpa

Za naročnika NE Krško je bil narejen projekt zamenjave varnostne razsvetljave na meteorološkem stolpu, ki je namenjena opozarjanju letalskega prometa v nočnih in slabih vremenskih razmerah na prisotnost stolpa. Meterorološki stolp je 70 m visoka, anteni podobna konstrukcija.

Projekt je obsegal: 

  • preučitev obstoječih instalacij na stolpu
  • načrtovanje nove razsvetljave v skladu z letalskimi ICAO predpisi
  • izbor visokosvetilnih LED svetilk z dolgo življenjsko dobo
  • načrtovanje krmilne omarice za svetilke
  • samodejni vklop/izklop glede na svetlobne razmere
  • odpornost omarice na nizke temperature
  • možnost daljinskega vklopa
  • ureditev napajanja iz redundantnega vira 
tower.jpg

 Slika: Meteorološki stolp

                                                                              Vodja projekta: Marko Šegula, univ.dipl.inž.el.

Ožičenje pozicij stikališča na procesno informacijski sistem

V Sipru smo izdelali projekt, ki je zajel informatizacijo statusa 22 odklopnikov srednje napetostnih 6,3kV zbiralk varnostnega in ne-varnostnega razreda, in tudi statusa 31 odklopnikov nizkonapetostnih 400V zbiralk varnostnega in ne-varnostnega razreda Nuklearne elektrarne Krško.

Pri tem je ožičenje izvedeno tako, da so smo upoštevali zahteve po separaciji varnostnega (1E) od ne-varnostnega (non-1E) ožičenja z ohranitvijo zahtevane razdalje oz. uporabo odklopljenega ožičenja. Na procesni informacijski sistem (PIS) je v ta namen priklopljenih 150 signalov, ki ustrezno prikazujejo položaj stikal energetskega bloka in so potrebni za prikaz podatkov na mimikah sistema.

                                                                                   Vodja projekta: Božidar Linke, univ.dipl.inž.el.